สำนักบริหารงานบุคคล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา สบค.กอ.รมน.ภาค 4 สน.


พ.อ.สมคิด บุญโชติ
ผอ.สบค.กอ.รมน.ภาค 4 สน.
พ.อ.สนั่น พ่วงแม่กลอง
รอง ผอ.สบค.กอ.รมน.ภาค 4 สน.
พ.อ.พานี นาคเล็ก
รอง ผอ.สบค.กอ.รมน.ภาค 4 สน.

พ.ต.นรสิงห์ จันทร์สีดา
หน.ผธก.สบค.กอ.รมน.ภาค 4 สน.
พ.อ.พิพิธ สอนประสาร
หน.ผงป.สบค.กอ.รมน.ภาค 4 สน.
พ.ท.ธนัญชัย ดีประเสริฐ
หน.ผบค.สบค.กอ.รมน.ภาค 4 สน
พ.อ.ชยพล โชคจิรบวรเดช
หน.ผบร.สบค.กอ.รมน.ภาค 4 สน.
ร.อ.รักพงศ์ ประพันธ์
หน.ผกข.สบค.กอ.รมน.ภาค 4 สน.