สำนักบริหารงานบุคคล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

ดาวน์โหลดเอกสารระเบียบ คำสั่ง บทความ


การเสนอขอเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการปูนบำเหน็จพิเศษ ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2559 7 มี.ค. 2561
การได้รับ พ.ส.ร. มากกว่า 4 ครั้ง ในพื้นที่ย่านอันตราย ตามระเบียบ บ.ท.ช. ปี 2521 7 มี.ค. 2561
มติการลาตามคำวินิจฉัย ของ ก.บ.ท.ช. กำหนดการลาของย่านอันตราย ไม่เกิน 15 วัน 7 มี.ค. 2561
ประกาศพื้นที่ย่านอันตราย 3 จชต. กับ 4 อำเภอสงขลา 7 มี.ค. 2561
ระเบียบ บ.ท.ช. พ.ศ.2521 7 มี.ค. 2561
การคำนวณเงิน พ.ส.ร. เมื่อได้เศษเป็นสตางค์ไม่ต้องปัดเศษ 7 มี.ค. 2561
ข้อเน้นย้ำ บ.ท.ช.2/ย. เพิ่มเติม 7 มี.ค. 2561
แนวทางการคำนวนบำเหน็จความชอบข้าราชการพลเรือนสามัญ 5% ของเงินเดือน 7 มี.ค. 2561
กรมบัญชีกลางให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนออกคำสั่ง พ.ส.ร. ให้กำลังพล 24 มี.ค. 2561
แบบพิมพ์ บ.ท.ช.2/ย. 25 มี.ค. 2561
หลักเกณฑ์แนวทางและคุณสมบัติของผู้ขอรับ พ.ส.ร. 6 มิ.ย. 2561
การรับรองคุณสมบัติแบบ บ.ท.ช.2/ย. ( แนบสำเนาบัตรประจำตัว) มติ 13 ก.ย.61 30 พ.ย. 2561
ข้อหารือการเสียภาษีเงิน พ.ส.ร. เมื่อเกษียณอายุราชการ 4 มี.ค. 2562
การยกเว้นภาษีเงิน พ.ส.ร. 4 มี.ค. 2562
การแนบรายงานปฏิบัติหน้าที่ กรณี ก.บ.ท.ช. มีมติทบทวน พ.ส.ร. 9 เม.ย. 2562
แนวทางการเสนอขอรับเงินรางวัลสำหรับการสู้รบ 9 เม.ย. 2562
การแนบสำเนาบัตรข้าราชการ ประกอบการเสนอขอ พ.ส.ร. 9 เม.ย. 2562
    แนวทางการขอตัวช่วยราชการ คำสั่งปฏิบัติ - พ้นหน้าที่
    แนวทางแก้ไขคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ - พ้นหน้าที่ 18 เม.ย. 2561
    เหรียญราชการชายแดน
    คู่มือขอพระราชทานเหรียญราชการชานแดน 14 มี.ค. 2561